تعمیرات گندله سازی بوتیایی ایرانیان
گندله سازی ۲.۵میلیون تن درسال بوتیای ایرانیان