دنیایی مس وگیل راد  - شرکت دنیایی مس کوره شفت ۵ تن هلدینگ