پروژ خط ۱۲تن شفت وهلدینگ گیل راد شمال اجرا شده در سال 1399